Activitats que s'inicien al Juny 2019

Preus de la temporada 2019 / 2020

 

ESPORTISTA - 80 €

JÚNIOR - 20 € | (menors de 19 anys)

AMATEUR - 40 € | (de 20 a 36 anys)

SÈNIORS - 60 € | (majors de 37 anys)

ESPECIAL - 30 € | (famílies nombroses, jubilats, becats, estudiants, aturats)

TEMPLER FAN - 10 € | (Seguidors de l'Instagram i Facebook del Club)

PREFERENT - 80 € 1 (Templers Protectors, d'acord amb l'article 10 dels Estatuts Generals)

 

ABONAT (Fes-te Templer)

PROTECTORS (Compromissaris i accionistes)

 

PROTECTORS  - 370€ | Graus:

 •                                                   m

 

 

gallery/webenconstrucció

Classificació III Torneig Solidari 2019

 

(Clica la imatge que et redigirà a la plantilla excel on està penjada la classificació)

gallery/gol per estimar 2019 (2)

 

Reglament Curs d'Iniciació a la Esgrima 2019

 

 L’Atlètic Club Templers, amb CIF G-25728924-CAT, organitza la IIª edició del Curs d'Iniciació a la Esgrima 2019, que se celebraran a Lleida, del 10 al 28 de Juny, ambdòs inclosos, Dimecres i Divendres.

 

1. EL CURS

El Curs d'iniciació a la Esgrima, pretén omplir la demanda d'un esport que fins al moment a Lleida, era inexistent. La intenció d'aquest curs, és oferir la possibilitat als interessats i interessades, de formar-se com a tiradors i tiradores d'esgrima en el Nivell Inicial, en les modalitats de sabre, espasa i floret, per, de cara a principis de Setembre, enllestir la secció d'esgrima del Club "Arnau de Tarroja", i competir dins les competicions de la Federació Catalana d'Esgrima i de la Real Federación Española de Esgrima, representant a Lleida i al Club en la modalitat que millor se li doni.està dividit per Torns que corresponen als següents dies:

 • Dimecres, de 18 a 20 hores
 • Divendres, de 18 a 21 hores

 

2. TIPUS D'ACTIVITATS PROGRAMADES

L'activitat programada és esportiva amb activitats de lleure i formació que es combinen entre sí, en la forma i mode que els tècnics, monitors i coordinadors determinin en cada moment.

Inicialment, El curs es subdivideix en tres fases:

 • Fase I: Presentació del Curs; Història de l'Esgrima; Tipus de modalitats; Regles de Joc i posicionament I.
 • Fase II: Regles de Joc i posicionament II; Pràctica I.
 • Fase III: Pràctica II i Valoració.

 

3. A QUI VA ADREÇAT I TIPUS DE TORNS

El Curs d'iniciació d'esgrima està adreçat a tots els nois i noies a partir de 8 anys, que un cop inscrits per ells, pels seus pares, mares o tutor/es legals, acceptin i respectin aquest reglament i les directrius facultatives del personal i dels tercers acreditats en tot moment.

El curs es sotsdivideix per torns setmanals,i són els següents:

 1. Del 10 al 14 de Juny 
 2. Del 17 al 21 de Juny
 3. Del 24 al 28 de Juny

Les classes de cada torn, es fan tots els Dimecres i Divendres, mentre duri el Curs i duren una hora cadascuna, l'usuari pot elegir voluntàriament quedar-se les hores que li convingui, mínim dues hores cada setmana.

Cada torn és independent de l'altre, i corresponen a cadascuna de les Fases descrites al Pas 2.

Si un noi o noia vol continuar al Setembre en la secció d'esgrima federada del Club, s'ha d'inscriure novament a través de la plataforma habilitada, com a Esportista.

 

4. PREUS

Els preus del Curs, s'estipulen en base als horaris a gaudir, especificats en el punt 1 i que indiquem a continuació:

 • Inscripció: 80€ (un sol i inicial pagament);
 • Classe individual: 15€ / hora (mínim 4 hores).
 • Bon de 4 classes: 40€;
 • Bon de 8 classes: 60€.

Existeixen preus addicionals que se sumen als ordinaris:

 • Revisió Mèdica Esportiva Tipus II: 150€; que inclou les següents revisions fetes per un facultatiu mèdic homologat, i que serveixen per donar fe de que l'usuari és apte per realitzar el curs. La perovaa mèdica que es realitza amb la clínica Vithas inclou:
 1. Anamnesi.
 2. Exploració física cardiològica, respiratòria i de l'aparell locomotor.
 3. Antropometria bàsica (índex massa corporal).
 4. Electrocardiograma de 12 derivacions.
 5. Prova d'esforç.
 6. Seguiment de patologies si és el cas.
 7. Realització informe i certificat mèdic esportiu de l'AC Templers, que serveix per tot l'any.
 • Samarreta oficial del Club (màniga llarga):
 1. Gratuïta pels qui s'apunten amb una antelació mínima de 15 díes, i han realitzat el pagament de la inscripció i dels torns respectius íntegres en igual plaç.
 2. 40€ per a la resta, com per als que només volen la samarreta, pares, mares i tutors/es legals inclosos.
 3. Mentres no arriba la samarreta, practicarem amb una samarreta tècnica que complirà la seva funció.
 • Material esportiu:
 1. El material esportiu per fer la pràctica d'inicació que es cedeix, és floret de PVC + careta de PVC i guant, per evitar raspadures i danys en zones sensibles amb l'arma. Acabades les classes, s'han de retornar a l'instructor. En cap cas es poden cedir ni emportar-se'ls, motiu pel qual, donaria la baixa del curs del sotsdit, sense dret a reemborsament.

 

5. ACCEPTACIONS

En el moment de realitzar la inscripció i pagament del Curs a través de l'aplicació autoritzada, els interessats/des adults, pares, mares o tutors/es legals, consenteixen i accepten els següents criteris, per a que les activitats programades, es puguin realitzar amb tota la seguretat i idoneïtat previstes a la Llei:

 • Acceptació explícita del criteri facultatiu del servei de cobertura mèdica i dels professionals i voluntaris del Club.
 • Acceptació explícita de la gestió dels drets de caràcter personal previstos a la Llei del Parlament Europeu RGPD 679/2016 de 27 d'Abril.
 • Acceptació explícita de la gestió i difusió dels drets d’imatge personal previstes per les lleis orgàniques, estatal i nacional, 1/1982 de 5 de Maig i 4/1997 de 4 d'Agost, respectivament.
 • Acceptació explícita conforme autoritza al seu fill/a a participar de les estades i activitats complementàries.
 • Acceptació del reglament intern de les estades Templers d’Estiu 2019.
 • Acceptació de declaració jurada de que l'usuari/a, es apte per realitzar activitats esportives i de lleure, i no té cap malaltia, disfunció fisica i/o psíquica o síndrome aparent, que li impedeixi la lliure mobilitat i comprensió de les activitats programades amb total normalitat.

Es recomana que s’acceptin tots els camps, ja que la no acceptació dels mateixos, o l'acceptació enganyonsa en la inscripció que s'efectuï deliberadament, pot comportar la baixa i expulsió de l’usuari en les activitats programades prèviament i del programa de les Estades d'Estiu Templers 2019, la no inclusió i la denegació d'accés al dret de servei mèdic privat contractat per l'asseguradora del Club, en el seu cas, i la no devolució de l’import total de la inscripció en concepte de penalització.

 

6. CATEGORIES

Les categories del Curs d'Iniciació a la Esgrima 2019, es regiran per l’any de naixement i queden establertes de la següent manera:

 • M14, menors de 14 anys d'edat, en endarrere (fins als 8 anys).
 • M20, entre els 15 i els 20 anys d'edat.
 • ABSOLUTA, majors de 21 anys.
 • GENERAL, qualsevol edat.

Per fer les categories es tindrà en compte l’edat a 31/12/2019. Per exemple, una persona que el 2019 fa 12 anys, entrarà dintre de la categoria M14.

El nombre mínim per fer categoríes i iniciar el curs és de 6 persones, si l'edat de persones és dispar, s'inclouran dins de la categoria general, ja que l'objectiu principal del Curs, és realitzar-se.

 

7. MODIFICACIONS AL REGLAMENT

Els organitzadors es reserven el dret de modificar aquest reglament, variar el seu contingut i d’aplicar allò que creguin oportú, en benefici de la integritat dels participants, en tot moment i sense previ avís.

 

8. INSCRIPCIONS

Les Inscripcions es realitzen sempre a través de l'enllaç web penjat a l'Instagram oficial del Club www.instagram.com/actemplers, o bé clicant a la imatge del cartell penjat en aquesta web, i que pertany a la plataforma d'Inscripcions.cat, empresa externa de gestió d'inscripcions aliena al Club, i l'enllaç és el seguent: https://www.inscripcions.cat/actemplers2019-20/formulari_inscripcio

La inscripció i el pagament es podran fer on-line tal com s'especifica al punt 3, que us redirigeix a la plataforma d’Inscripcions.cat; o bé de manera presencial, sol·licitant-la amb cita prèvia al telèfon 693 044 852 en horari de 16 a 18 hores, de Dilluns a Divendres.

La inscripció estarà oberta des del 30 de Maig, i és tancarà inicialment,3 dies abans de l'inici de cada torn. Si no s’arriba a un mínim de 10 participants per torn, els inscrits prèviament s'inclouran automàticament al torn subsegüent, al torn del que es va inscriure, i així progressivament, comunicant-se la situació pel correu electrònic indicat a la plataforma d'inscripció.

No s'admetran diners en efectiu, ni propines als monitors, etcètera, sota cap concepte, excepció que es farà a les inscripcions presencials amb caràcter d'exclusivitat, per aquelles persones que no puguin accedir a plataforma web o canal on-line de pagament (visa), a través del personal d'organització autoritzades.

Per una causa justificada facultativament (metge, jutge, notari o equivalent), d’absència per malaltia, incapacitat externa, decès d'un familiar o similar, que impedeixi la consecució de les activitats programades amb normalitat, és podran recuperar els diners de la inscripció fins a 10 díes abans de l'inici del torn corresponent, amb una penalització del 20% per comissions bancàries. Passats els 10 díes de rigor, no es retornaran els diners de la inscripció, en cap cas.

En el cas que la persona inscrita, no faci acte de presència a l'hora d'acollida o de l'inici de les activitats fins a quaranta minuts després, acompanyada SEMPRE pel seu pare, mare o tutor/a legal, en cas dels menors d'edat, de manera reiterada (al tercer dia consecutiu o no), se la podrà considerar donada de baixa del Curs, sense dret a reemborsament dels diners, sota criteri dels professionals del Club.

En el cas que per causes alienes al Club, es decideixi postposar l'inici del Curs o el seu aplaçament, els diners resultants de la inscripció i de les classes, abonats per endavant, no es retornaran, sino que quedaran en dipòsit al Club, fins a l'inici del pròxim curs que estableixi la organització.

 

9. ACCÉS AL CURS

Totes les persones inscrites, rebran el seu obsequi oficial i la documentació del Curs en el primer dia d'inici del torn.

Els participants menors d'edat, hauran d'anar acompanyats pels seus pares, tutors o companys majors d'edat, degudament autoritzats, excepció feta als majors de setze i disset anys, prèvia autorització dels seus pares, mares o tutors/es legals; en les acollides i recollides abans i després de l'inici i acabament de les activitats.

En cas que s'especifiqui el contrari, les acollides i recoliides es realitzaran SEMPRE per la porta del darrera del Col·legi Joan XXIII de Lleida (C/ Bisbe Irurita, 11 - Aparcament).

La polsera es durà sempre per la persona inscrita, al canell de la seva mà dominant i també la samarreta oficial del Curs, que no es pot treure en cap cas. Si una persona no duu la samarreta i la polsera ficades en el moment de l'acollida NO PODRÀ ENTRAR AL CURS i es comptarà com a no presentada.

L’organització demanarà el DNI, el resguard d'inscripcions.cat o similar, per comprovar la identitat del participant al moment de l'inici del seu torn. Si has de recollir el Kit d’una tercera persona, has de portar la fotocopia del seu DNI o una imatge al mòbil i una autorització oficial del Club, signada per la persona interessada.

 

10. RECLAMACIONS I PENALITZACIONS

Les reclamacions es podran fer a la direcció del Club amb un import de bestreta de 200 € que es retornaran si aquesta es acceptada. No s’acceptarà cap, passades 24 hores de l'inici del torn respectiu. Les reclamacions les estudiarà i realitzarà el buffet d'advocats contractat per la organització i la seva decisió és inapelable.

Les penalitzacions s'imposaran als usuaris adults, o als pares, mares i/o tutors/es legals de l'usuari/a, en els casos d'incompliment de les mesures de seguretat i sempre que representi el seu comportament un vertader perill per a la integritat, tant pròpia com dels participants tercers, usuaris o monitors, la quantitat económica serà considerada i comunicada per correu electrònic o carta certificada a través del buffet d'advocats contractat per la organització.

 

11. SEGURETAT

Tots els participants estaran coberts per l’assegurança pròpia del Club per qualsevol incidència greu que puguin tenir durant el trascurs de les mateixes i, quan aquestes incidències siguin molt greus, que impedeixin al participant continuar el programa d'activitats pel seu propi mitjà.

 

12. SALUT

El participant, al omplir el formulari d’inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per a la pràctica esportiva, i en concret per exercitar-se en la modalitat esportiva d'Esgrima, acuclar-se amb moviments repetitius i reiterats, mantenir postures rectilínies amb intensitat moderada i fer exercici físic i córrer.

Es responsabilitat del propi participant, si no elegeix fer-se el reconeixement mèdic amb nosaltres, fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal de que no tingui cap risc, i eximeix a la organització de qualsevol problema físic que pugui patir, abans, durant i després de la participació en el Curs d'Iniciació a la Esgrima 2019”.

 

13. ACCEPTACIÓ

La inscripció a la Estades implica l’acceptació d’aquest reglament.

Aquest reglament pot ser modificat sempre que la organització ho estimi oportú i sense previ avís.

Tot el que pugui no estar contemplat en aquest reglament, s’aplicarà amb caràcter supletori la normativa sobre Esgrima, de la Federació Catalana d'Esgrima i altres normes aplicables.

gallery/cartell esgrima lleida

 

Reglament Estades Templers d'Estiu 2019

 

 L’Atlètic Club Templers, amb CIF G-25728924-CAT, organitza la IIª edició de les Estades d'Estiu Templers 2019, que se celebraran a Lleida, del 24 de Juny al 13 de Setembre, ambdòs inclosos.

 

1. LES ESTADES

Les estades estan separades per torns de 10 dies cada torn, anomenats "Quinzenes". Les estades es realitzen de Dilluns a Divendres en tres tipus d'Horaris:

 • Matins: de 9 a 14 hores (acollida i recollida incloses). (blau)
 • Tardes: de 16 a 20 hores (acollida i recollida incloses). (verd)
 • Complert: de 9 a 20 hores (acollida i recollida incloses). (groc)

 

2. TIPUS D'ACTIVITATS PROGRAMADES

Les activitats programades són esportives i de lleure, i es combinen entre sí, en la forma i mode que els tècnics, monitors i coordinadors determinin en cada moment.

Inicialment, les activitats són les següents:

 • Futbol
 • Bàsquet
 • Esgrima
 • Vòlei
 • Hoquei
 • Activitats de Lleure
 • Visites Turístiques
 • Espais de lectura
 • Repàs i aprenentatge d'idiomes
 • Piscina
 • Sortides per l'entorn de l'Horta i la plana de Lleida
 • ...

 

3. A QUI VA ADREÇAT I TIPUS DE TORNS

La Estades estan adreçades a tots els nois i noies, que un cop inscrits pels seus pares, mares o tutor/es legals, acceptin i respectin aquest reglament i les directrius facultatives del personal i dels tercers acreditats en tot moment.

Els torns quinzenals, i són els següents:

 1. Del 24 de Juny al 05 de Juliol
 2. Del 08 al 19 de Juliol
 3. Del 22 de Juliol al 02 d'Agost
 4. Del 19 al 30 d'Agost
 5. Del 02 al 13 de Setembre

Cada torn és independent de l'altre, i si un noi o noia vol continuar les Estades, s'ha d'inscriure novament a través de la plataforma habilitada.

 

4. PREUS

Els preus de les Estades, s'estipulen en base als horaris a gaudir, especificats en el punt 1 i que indiquem a continuació:

 • Matins: 50€
 • Tardes: 60€
 • Complert: 120€

Existeixen preus addicionals que se sumen als ordinaris:

 • Àpats:
 1. Esmorzar: +20€
 2. Dinar: +60€
 3. Berenar: +20€
 • Revisió Mèdica Esportiva Tipus II: 150€; que inclou les següents revisions fetes per un facultatiu mèdic homologat, i que serveixen per donar fe de que l'usuari de les Estades és apte per realitzar-les. En cas de no ser apte, consulteu el punt X.
 1. Anamnesi.
 2. Exploració física cardiològica, respiratòria i de l'aparell locomotor.
 3. Antropometria bàsica (índex massa corporal).
 4. Electrocardiograma de 12 derivacions.
 5. Prova d'esforç.
 6. Seguiment de patologies si és el cas.
 7. Realització informe i certificat mèdic esportiu de l'AC Templers, que serveix per tot l'any.
 • Samarreta oficial del Club:
 1. Gratuïta pels qui s'apunten amb una antelació mínima de 15 díes, i han realitzat el pagament del seu torn  íntegre en igual plaç.
 2. 40€ per a la resta, com per als que només volen la samarreta, pares, mares i tutors/es legals inclosos.

 

5. ACCEPTACIONS

En el moment de realitzar la inscripció i pagament de les Estades a través de l'aplicació autoritzada, els pares, mares o tutors/es legals, consenteixen i accepten els següents criteris, per a que les activitats programades, es puguin realitzar amb tota la seguretat i idoneïtat previstes a la Llei:

 • Acceptació explícita del criteri facultatiu del servei de cobertura mèdica i dels professionals i voluntaris del Club.
 • Acceptació explícita de la gestió dels drets de caràcter personal previstos a la Llei del Parlament Europeu RGPD 679/2016 de 27 d'Abril.
 • Acceptació explícita de la gestió i difusió dels drets d’imatge personal previstes per les lleis orgàniques, estatal i nacional, 1/1982 de 5 de Maig i 4/1997 de 4 d'Agost, respectivament.
 • Acceptació explícita conforme autoritza al seu fill/a a participar de les estades i activitats complementàries.
 • Acceptació del reglament intern de les estades Templers d’Estiu 2019.
 • Acceptació de declaració jurada de que l'usuari/a, es apte per realitzar activitats esportives i de lleure, i no té cap malaltia, disfunció fisica i/o psíquica o síndrome aparent, que li impedeixi la lliure mobilitat i comprensió de les activitats programades amb total normalitat.

Es recomana que s’acceptin tots els camps, ja que la no acceptació dels mateixos, o l'acceptació enganyonsa en la inscripció que s'efectuï deliberadament, pot comportar la baixa i expulsió de l’usuari en les activitats programades prèviament i del programa de les Estades d'Estiu Templers 2019, la no inclusió i la denegació d'accés al dret de servei mèdic privat contractat per l'asseguradora del Club, en el seu cas, i la no devolució de l’import total de la inscripció en concepte de penalització.

 

6. CATEGORIES

Les categories de les Estades Tempelrs d'Estiu 2019, es regiran per l’any de naixement i queden establertes de la següent manera:

 • Cadets (C), dels 7 als 12 anys, i duran ben visible una polsera negra al canell de la seva mà dominant.
 • Escoltes (E), dels 13 als 17 anys, i duran ben visible una polsera blanca al canell de la seva mà dominant.

Per fer les categories es tindrà en compte l’edat a 31/12/2019. Per exemple, una persona que el 2019 fa 12 anys, entrarà dintre de la categoria (N) de Novici.

 

7. MODIFICACIONS AL REGLAMENT

Els organitzadors es reserven el dret de modificar aquest reglament, variar el seu contingut i d’aplicar allò que creguin oportú, en benefici de la integritat dels participants, en tot moment i sense previ avís.

 

8. INSCRIPCIONS

Les Inscripcions es realitzen sempre a través de l'enllaç web penjat a l'Instagram oficial del Club www.instagram.com/actemplers, o bé clicant a la imatge del cartell penjat en aquesta web, i que pertany a la plataforma d'Inscripcions.cat, empresa externa de gestió d'inscripcions aliena al Club, i l'enllaç és el seguent: https://www.inscripcions.cat/actemplers20190624

La inscripció i el pagament es podran fer on-line tal com s'especifica al punt 3, que us redirigeix a la plataforma d’Inscripcions.cat; o bé de manera presencial, sol·licitant-la amb cita prèvia al telèfon 693 044 852 en horari de 16 a 18 hores, de Dilluns a Divendres.

La inscripció estarà oberta des del 12 de Maig, i és tancarà inicialment, 10 dies abans de l'inici de cada torn. Si no s’arriba a un mínim de 10 participants per torn, els inscrits prèviament s'inclouran automàticament al torn subsegüent, al torn que es va inscriure, i així progressivament, comunicant-se la situació pel correu electrònic indicat a la plataforma d'inscripció.

No s'admetran diners en efectiu, ni propines als monitors, etcètera, sota cap concepte, excepció que es farà a les inscripcions presencials amb caràcter d'exclusivitat, per aquelles persones que no puguin accedir a plataforma web o canal on-line de pagament (visa), a través del personal d'organització autoritzades.

Per una causa justificada facultativament (metge, jutge, notari o equivalent), d’absència per malaltia, incapacitat externa, decès d'un familiar o similar, que impedeixi la consecució de les activitats programades amb normalitat, és podran recuperar els diners de la inscripció fins a 10 díes abans de l'inici del torn corresponent, amb una penalització del 20% per comissions bancàries. Passats els 10 díes de rigor, no es retornaran els diners de la inscripció, en cap cas.

En el cas que la persona inscrita, no faci acte de presència a l'hora d'acollida o de l'inici de les activitats fins a quaranta minuts després, acompanyada SEMPRE pel seu pare, mare o tutor/a legal, de manera reiterada (al tercer dia consecutiu o no), se la podrà considerar donada de baixa de les Estades, sense dret a reemborsament dels diners, sota criteri dels professionals del Club.

 

9. ACCÉS A LES ESTADES

Totes les persones inscrites, rebran el seu obsequi oficial i la documentació de les Estades en el primer dia d'inici del seu torn.

Els participants hauran d'anar acompanyats pels seus pares, tutors o companys majors d'edat, degudament autoritzats, excepció feta als majors de setze i disset anys, prèvia autorització dels seus pares, mares o tutors/es legals; en les acollides i recollides abans i després de l'inici i acabament de les activitats.

En cas que s'especifiqui el contrari, les acollides i recoliides es realitzaran SEMPRE per la porta del darrera del Col·legi Joan XXIII de Lleida (C/ Bisbe Irurita, 11 - Aparcament).

La polsera es durà sempre per la persona inscrita, al canell de la seva mà dominant i també la samarreta oficial de les Estades, que no es pot treure en cap cas, a excepció del torn de piscines. Si una persona no duu la samarreta i la polsera ficades en el moment de l'acollida NO PODRÀ ENTRAR A LES ESTADES i es comptarà com a no presentada.

L’organització demanarà el DNI, el resguard d'inscripcions.cat o similar, per comprovar la identitat del participant al moment de l'inici del seu torn. Si has de recollir el Kit d’una tercera persona, has de portar la fotocopia del seu DNI o una imatge al mòbil i una autorització oficial del Club, signada per la persona interessada.

 

10. RECLAMACIONS I PENALITZACIONS

Les reclamacions es podran fer a la direcció de les Estades amb un import de bestreta de 200 € que es retornaran si aquesta es acceptada. No s’acceptarà cap, passades 24 hores de l'inici del torn respectiu. Les reclamacions les estudiarà i realitzarà el buffet d'advocats contractat per la organització i la seva decisió és inapelable.

Les penalitzacions s'imposaran als pares, mares i/o tutors/es legals de l'usuari/a, en els casos d'incompliment de les mesures de seguretat i sempre que representi el seu comportament un vertader perill per a la integritat, tant pròpia com dels participants tercers, usuaris o monitors, la quantitat económica serà considerada i comunicada per correu electrònic o carta certificada a través del buffet d'advocats contractat per la organització.

 

11. SEGURETAT

Tots els participants estaran coberts per l’assegurança pròpia del Club per qualsevol incidència greu que puguin tenir durant el trascurs de les mateixes i, quan aquestes incidències siguin molt greus, que impedeixin al participant continuar el programa d'activitats pel seu propi mitjà.

 

12. SALUT

El participant, al omplir el formulari d’inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per a la pràctica esportiva, i en concret per córrer, pedalar, patinar o caminar.

Es responsabilitat del propi participant, si no elegeix fer-se el reconeixement mèdic amb nosaltres, fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal de que no tingui cap risc, i eximeix a la organització de qualsevol problema físic que pugui patir, abans, durant i després de la participació en la Estades Templers d'Estiu 2019”.

 

13. ACCEPTACIÓ

La inscripció a la Estades implica l’acceptació d’aquest reglament.

Aquest reglament pot ser modificat sempre que la organització ho estimi oportú i sense previ avís.

Tot el que pugui no estar contemplat en aquest reglament, s’aplicarà amb caràcter supletori la normativa sobre Estades i Casals, de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i altres normes aplicables.

gallery/cartell estades templers 2k19 (2)